உறவால் உயிரானவள் intro

#20
:D :p :D
உங்களுடைய "உறவால்
உயிரானவள்"-ங்கிற
அழகான அருமையான
புதிய லவ்லி நாவலுக்கு
என்னுடைய மனமார்ந்த
நல்வாழ்த்துக்கள்,
பஸ்மிலா டியர்